شاخص گلایسمی  یا نمایه گلایسمی (Glycemic Index) و بار گلایسمی (Glycemic Load) ؛

شاخص گلایسمی (GI) غذاها برای مقایسه تأثیر فیزیولوژیک کربوهیدرات موجود در غذا بر روی گلوکز خون ایجاد شد. GI، اندازه‌گیری سطح نسبی زیر منحنی گلوکز خون بعد از صرف 50 گرم کربوهیدرات قابل هضم در مقایسه با 50 گرم غذای استاندارد (نان سفید یا گلوکز [هنگام استفاده از نان سفید از ضریب 0.7 استفاده کنید]) است. این شاخص مقدار افزایش گلوکز را توسط غذای خاص نشان می‌دهد. پاسخ پیک گلوکز خون برای یک نوع غذا و همچنین وعدی‌های غذایی، چه شاخص گلایسمی بالا داشته باشند و چه پایین تقریباً در زمان واحدی اتفاق می‌افتد.


ادامه مطلب ...